Herzen State Pedagogical University of Russia
St Petersburg School of Interpretation and Translation

3a, Kazanskaya street
St Petersburg 191186
Russia

Telephone: +7 (812) 5700894
E-mail: spbs@herzen.spb.ru

How to find us:

  • metro stations “Gostiny Dvor”, “Nevsky Prospect/Kanal Griboyedova”;
  • bus stops “Kazansky Sobor (Kazan Cathedral)”, “Dom Knigi”, “Kanal Griboyedova”, “Bol’shaya Konushennaya ulitsa”.